Web sitemiz yenilenme aşamasındadır

R.F. Mevzuatı

 

RUSYA FEDERASYONU’NUN YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI

 

Yasadışı ücret ve ticari rüşvet verildiği/alındığı anda meydana gelen sorumluluğun açıklanması

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunundan alıntı (onay tarihi: 13.06.1996)

 

Madde 201.Yetkilerin kötü niyetle kullanılması;

1. Bir ticari ya da başka tür bir organizasyonun yönetim fonksiyonlarını yapan kişinin; kendisine ait yetkileri, ilgili kuruluşun yasal menfaatlerine aykırı şekilde kendisi ve diğer kişiler için bireysel yarar veya avantaj sağlamak amacıyla ya da diğer kişilere zarar vermek amacıyla kullanmasıdır. Ayrıca bu tür eylemler, vatandaşların veya kuruluşların haklarına ve yasal menfaatlerine, kamunun veya devletin yasalarla korunan menfaatlerine ciddi anlamda zarar vermesidir.

Suçlu kişiye iki yüz bin Ruble tutara kadar ceza veya maksimum on sekiz aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya dört yüz seksen saate kadar zorunlu çalışma ya da iki yıl boyunca telafi edici çalışmalar veya dört yıl boyunca zorunlu çalışma ya da altı aya kadar tutuklanma ya da dört yıla kadar hapis cezası uygulanır.

(07.12.2011 tarih ve 420-FZ No'lu Federal yasa revizyonunda)

2.Ağır sonuçlar doğuran aynı eylemlerde;

Suçlu kişiye bir milyon Ruble tutara kadar veya maksimum beş yıllık maaş tutarı kadar veya süre belirtilmeden maaş tutarı ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya üç yıla kadar veya süre belirtilmeden bazı görevlere atanmaktan veya bazı faaliyetlerden yasaklanmasıyla birlikte beş yıla kadar zorunlu çalışma ya da üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan veya bazı faaliyetleri yapmasının yasaklanmasıyla birlikte on seneye kadar hapis cezası uygulanır.

(25.12.2008 tarih ve 280-FZNo'lu, 27.12.2009 tarih ve 377-FZNo'lu, 07.12.2011 tarih ve 420-FZNo'luFederal yasanın revizyonu)

 

  Madde 204. Ticari rüşvet

1. Bir ticari kuruluşun ya da başka tür bir kuruluşun yönetim fonksiyonlarını yapan kişiye verilen veya diğer kişilerin menfaatleri namına herhangi bir eylem (eylemsizlik) karşılığında para, menkul kıymetler, diğer tür mal varlıklarının verilmesi ve ayrıca ona maddi niteliğe sahip yasadışı hizmetler verilmesi veya maddi hakların devredilmesi (başka bir şahıs veya tüzel kişi lehine yapılması da dahil söz konusu kişinin talimatıyla mal varlıklarının verilmesi veya maddi niteliğe sahip hizmetlerin verilmesi veya maddi hakların devredilmesi) eğer bu tür eylemler ( eylemsizlikler) söz konusu kişinin yetkileri altında ise veya eğer bu kişi pozisyonu sayesinde söz konusu eylemlere ( eylemsizliklere) destek verebiliyor ise.

Suçlu kişiye dört yüz bin Ruble tutara kadar ceza veya maksimum altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin tutarının beş katından yirmi katına kadar ceza veya iki yıla kadar hapis cezası veya iki yıla kadar telafi edici çalışmalar veya ticari rüşvetin beş katı kadar cezayla birlikte ya da bu tutar olmadan aynı süre kadar hapis cezası uygulanır.

2. İşbu maddenin birinci bendinde öngörülen eylemlerin büyük ölçekli işlenmesi durumunda.

Suçlu kişiye sekiz yüz bin Ruble tutara kadar veya suçlu kişinin maksimum dokuz aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya iki yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ticari rüşvet tutarının on katından otuz katına kadar ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir - iki yıl arasında gözaltında olması ya da üç yıla kadar bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir - iki yıl arasında telafi edici çalışmalar veya ticari rüşvetin on katına kadar cezayla birlikte ya da bu uygulanmadan ve üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan üç yıla kadar hapis cezası uygulanır.

3. Eğer işbu maddenin birinci paragrafında bahsedilen suçlar:

а) Karşılıklı mutabakata dayalı olarak bir grup yada örgüt tarafından işlenmiş ise veya;

b) Önceden planlı yasadışı eylemler (eylemsizlik) şeklinde işlenmiş ise, ve/veya;

c) Çok büyük ölçekli ise.

Suçlu kişinin üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon beş yüz bin Ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum bir yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin yirmi - elli katı arasında ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının otuz katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası uygulanır.

4. İşbu maddenin birinci paragrafında ve üçüncü paragrafının "a" ve "b" bentlerinde öngörülen suçların aşırı büyük ölçekli olarak işlenmesi durumunda.

Suçlu kişinin beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon - iki milyon beş yüz bin Ruble arasında ceza veya suçlu kişinin bir yıllık - iki yıl altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin kırk - yetmiş katı arasında ceza veya beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinin yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının kırk katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası uygulanır.

5. Bir ticari kuruluşta ya da başka tür bir kuruluşta yönetim fonksiyonu yapan kişiden alınan veya diğer kişilerin menfaatleri namına herhangi bir eylem (eylemsizlik) karşılığında para, menkul kıymetler, diğer tür mal varlıklarının alınması ve ayrıca ondan maddi niteliğe sahip yasadışı hizmetler alınması veya maddi hakların devir alınması (başka bir şahıs veya tüzel kişi lehine yapılması da dahil, söz konusu kişinin talimatıyla mal varlıklarının alınması veya maddi niteliğe sahip hizmetlerin alınması veya maddi hakların devir alınması) ve bu tür eylemlerin ( eylemsizliklerin) söz konusu kişinin yetkileri altında bulunması veya eğer bu kişi pozisyonu sayesinde söz konusu eylemlere ( eylemsizliklere) destek vermesi durumunda ise.

Suçlu kişiye yedi yüz bin Ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum dokuz aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvet tutarının on katından otuz katına kadar ceza veya ticari rüşvetin on beş katı kadar cezayla birlikte ya da bu uygulanmadan üç yıla kadar hapis cezası uygulanır.

6. İşbu maddenin beşinci paragrafından yazılan suçların önemli ölçüde işlenmesi durumunda.

Suçlu kişinin üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte iki yüz bin - bir milyon Ruble arasında ceza veya suçlu kişinin üç ay- bir yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvet tutarının yirmi katından kırk katına kadar ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının yirmi katına kadar cezayla birlikte ya da olmadan, beş yıla kadar hapis cezası uygulanır.

7. İşbu maddenin beşinci paragrafında bahsedilen suç:

а) Karşılıklı mutabakata dayalı olarak bir grup yada örgüt tarafından işlenmiş ise, veya;

b) Rüşvet konusu gaspla bağlantılıysa;

c) Önceden planlı yasadışı eylemler (eylemsizlik) şeklinde işlenmiş ise, ve/veya;

d) Çok büyük ölçekli ise.

Suçlu kişinin beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon - üç milyon Ruble arasında tutar kadar veya suçlu kişinin bir yıl - üç yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin otuz -altmış katı tutarında ceza veya beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının kırk katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası uygulanır.

8. İşbu maddenin beşinci paragrafında ve yedinci paragrafının "a" ve "c" bentlerinde öngörülen suçların aşırı büyük ölçekli olarak işlenmesi durumunda.

Suçlu kişinin altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte iki milyon - beş milyon beş yüz bin Ruble arasında tutar kadar ceza veya suçlu kişinin iki yıl - beş yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin elli - doksan katı tutarında ceza veya altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının elli katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan yedi yıldan on iki yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Not:

1. İşbu kanunun işbu maddesinde ve 204.1. maddesinde bahsedilen ticari rüşvetin önemli ölçüsü; değerleri yirmi beş bin Ruble tutarını aşan para, menkul kıymetler, diğer tür mal varlıkları, maddi niteliğe sahip hizmetler ve diğer maddi haklar kabul edilmektedir. Ticari rüşvetin çok büyük tutar ölçüsü olarak, değerleri yüz elli bin Rubleyi aşanlar, aşırı büyük ise bir milyon Ruble tutarı aşanlar kabul edilmektedir.

2. İşbu maddenin birinci - dördüncü paragrafında bahsedilen suçu işleyen kişinin suçun açıklanması ya da yargılanmasına aktif şekilde yardım etmesi durumunda ve eğer kendisine yönelik rüşvet konusu zorla alınmış ise ya da bu kişi işlenmiş suçla ilgili bilgileri kendi isteğiyle ağır ceza davası başlatma yetkisine sahip organa vermiş ise, ağır cezai sorumluluktan muaftır.

 

Madde 204.1. Ticari rüşvetle ilgili arabuluculuk.

1. Ticari rüşvet konusunda arabuluculuk; ticari rüşvet konusunu ileten kişinin görevlendirmesiyle veya ticari rüşvetin konusunu alan kişinin görevlendirmesiyle ticari rüşvetin konusunun ( yasadışı ücret) bizzat teslim edilmesi veya söz konusu kişilere ticari rüşvet konusunun verilmesi ve alınmasıyla ilgili arada ki anlaşmanın kurulmasına veya başka bir şekilde gerçekleşmesine yardım edilmesidir. Söz konusu olan önemli ölçüde rüşvetlerdir.

Suçlu kişiye dört yüz bin Ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin yirmi katı tutarında ceza veya iki yıla kadar hapis cezası veya iki yıla kadar telafi edici çalışmalar ya da ticari rüşvetin beş katına kadar cezayla birlikte ya da bu uygulanmadan aynı süre kadar hapis cezası uygulanır.

2. Eğer ticari rüşvetle ilgili arabuluculuk suçu:

а) Karşılıklı mutabakata dayalı olarak bir grup yada örgüt tarafından işlenmiş ise, veya;

b) Önceden planlı yasadışı eylemler (eylemsizlik) şeklinde işlenmiş ise, ve/veya;

c) Çok büyük ölçekli ise, -

Suçlu kişinin beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan sekiz yüz bin Ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin on - otuz katı arasında ceza veya beş yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvet tutarının otuz katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, beş yıla kadar hapis cezası uygulanır.

3. Aşırı derece büyük ölçekli işlenmiş ticari rüşvetle ilgili arabuluculuk suçu.

Suçlu kişinin altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon beş yüz bin Ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum bir yıl altı aylık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin kırk - yetmiş katı tutarında ceza veya altı yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvetin tutarının kırk katına kadar cezayla birlikte ya da uygulanmadan, üç - yedi yıla kadar hapis cezası uygulanır.

4. Ticari rüşvetle ilgili arabuluculuk sözü verilmesi veya arabuluculuk teklif edilmesi.

Suçlu kişinin üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir milyon Ruble tutara kadar ceza veya suçlu kişinin maksimum bir yıllık maaş tutarı kadar ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya ticari rüşvetin on - yirmi katı tutarında ceza veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan bir - iki yıla kadar hapis cezası veya üç yıla kadar bazı görevlere atanmaktan ve bazı faaliyet türlerinden yasaklanmasıyla birlikte ya da bu uygulanmadan ve ticari rüşvetin on beş katına kadar ceza veya bu uygulanmadan dört yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Not: İşbu maddede bahsedilen suçu işleyen kişi, suçlu kişinin suçun aklanmasına ya da yargılanmasına aktif şekilde yardım etmesi durumunda ve eğer kendisine yönelik rüşvet konusu zorla alınmış ise ya da bu kişi işlenmiş suçla ilgili bilgileri kendi isteğiyle ağır ceza davası başlatma yetkisine sahip organa vermiş ise ağır cezai sorumluluktan muaftır.

 

Madde 204.2. Küçük ölçekli ticari rüşvet suçu.

1. On bin Ruble tutarı aşmayan küçük ticari rüşvet suçlarında.

Suçlu kişiye yüz elli bin Ruble tutara kadar veya suçlu kişinin maksimum üç aylık maaş tutarı kadar veya ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya iki yüz saat kadar zorunlu çalışma ya da bir yıla kadar telafi edici çalışmalar veya bir yıla kadar hapis cezası uygulanır.

2. İşbu kanunun 204., 204.1. maddelerinde veya işbu maddede belirtilen suçun adli kaydı olan kişi tarafından işlenmesi durumunda.

Suçlu kişiye beş yüz bin Ruble tutara kadar veya suçlu kişinin maksimum altı aylık maaş tutarı kadar veya ya da aynı süre için başka tür gelirleri tutarında ceza uygulanır veya bir yıla kadar telafi edici çalışmalar veya iki seneye kadar gözaltında olma veya bir yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Not: Küçük ölçekli ticari rüşvet konusunu teslim eden kişinin suçun aklanmasına ve (veya) yargılanmasına aktif şekilde yardım etmesi durumunda ve eğer rüşvet konusuyla ilgili olarak bu kişiye yönelik bir zorlama söz konusu ise ya da bu kişi ağır ceza davası başlatma yetkisine sahip organa rüşvet verilmesiyle ilgili bilgileri kendi isteğiyle vermiş ise ağır cezai sorumluluktan muaftır.